Zásady ochrany osobních údajů

OSOBNÍ DOTAZNÍK

 

Příjmení, jméno, titul:

Datum narození:

Číslo OP:

Rodné číslo v ČR:

Zdravotní pojišťovna v ČR:

ZTP:   ANO – NE *                                          osoba se zdravotním postižením: ANO – NE *

 

Zastoupen zákonným zástupcem:

Příjmení, jméno, titul:

Datum narození:

Bydliště:

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Změnu výše uvedených údajů nahlásím nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Fotbalové asociaci České republiky (dále „FAČR“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů[1] a zákonem[2].

Pokud jste vyplnil/a rodné číslo, bude FAČR tento údaj zpracovávat s Vaším souhlasem dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, za účelem jednoznačné identifikace a za účelem příp. prokazování oprávněně požadovaných dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. Poskytován je na dobu trvání členství ve FAČR a dále po dobu 10 let od jeho ukončení.

FAČR, jakožto správce Vašich osobních údajů, je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam Vám bude poskytnut kdykoli na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům FAČR, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

Svým podpisem prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu, (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a taktéž právo (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Jana Dámce, e-mail: info@beachsoccer.cz, tel: +420 602 140 476

 

 

Místo, datum                                                                                     podpis

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

[2] Zákon č.  XX/2018 Sb., o zpracování osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje

1 fotografie,

2 videa,

3 zvukové záznamy,

4 sportovní výsledky

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1 telefonní číslo,

2 e-mail,

3 rodné číslo

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 

 • příslušnému sportovnímu Svazu, FAČR
 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
 • výkonnému výboru ČUS.

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17

 

Nařízení,

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

 

 

V …………… dne …………….                              Podpis: …….………………………..